นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) จึงได้จัดทํานโยบายฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้า ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้กับบริษัท ได้ทราบและเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กําหนด

คํานิยาม

“บริษัท”                                          
หมายถึง บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“บริษัทย่อย”                                    
หมายถึง บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
                                                   ของของบริษัท โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
                                                   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ข้อมูลส่วนบุคคล”                             
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
                                                   ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตาม
                                                   กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
                                                   เช่น

                                                        (1) ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ เชื้อชาติ

                                                        (2) เลขประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร

                                                        (3) ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ข้อมูลสแกน
                                                          ม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง

                                                        (4) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการจ้างงาน

                                                        (5) ข้อมูลบนอุปกรณ์หรือเครื่ องมือ เช่น IP address, MAC
                                                          address และ Cookie ID เป็นต้น

                                                        (6) ข้อมูลการบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ
                                                          ของบุคคล เช่น log file เป็นต้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”                    หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
                                                     การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”                หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
                                                     หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม
                                                     ข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้
                                                     ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บุคคล”                                            หมายถึง บุคคลธรรมดา
“เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูล                        หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ให้คําแนะนําและตรวจสอบการ
ส่วนบุคคล”                                        ดําเนินงาน ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
                                                     คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
“เจ้าของข้อมูล”                                   หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่า พนักงาน ลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติ

1. การเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จําเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์ หรือเพื่อประโยชน์
ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม รวมถึงการดําเนินงานในด้านอื่นๆ ตามอํานาจหน้าที
และวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่
จําเป็นต้องขอความยินยอม

                             (ก) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
                             (ข) เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
                             (ค) เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
                             (ง) เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในการ
                                  พิพากษาคดีของศาล
                             (จ) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามคําสั่งศาล

2. วัตถุประสงค์และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการดําเนินงานของบริษัท การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การสอบถามข้อมูล ร้องเรียน แจ้ง
ข้อเสนอแนะ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่จําเป็นที่เจ้าของข้อมูลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําให้สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อให้
บริษัทดําเนินการใช้สิทธิหรือประโยชน์

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาตราบเท่าที่จําเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ในนโยบายฉบับนี้ หรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่มีความ
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทจะดําเนินการตามขั้นที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย
บริษัทอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บหรือประมวลผลให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท
ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท และหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบของบุคคล
บริษัทกําหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสําคัญและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้สิทธิในการขอให้บริษัทดําเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทําลายข้อมูลด้วยเหตุบาง
ประการ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการทักท้วงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้
                             (ก) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น หรือคําสั่งศาล
                             (ข) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
                             (ค) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
                             (ง) มีผลต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณา
                                  พิพากษาของศาล
                             (จ) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหายหรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิชอบ

8. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีกระบวนการแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Notification) แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมง นับแต่ทราบถึง
เหตุแห่งการละเมิดนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

9. ช่องทางการติดต่อ
หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่

                             ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                             บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
                             เลขที่ 1213/309-10ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา
                             เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
                             Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                             โทร : 0-2559-0022 ต่อ 221 , 301

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทําการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
           
          นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
                                                       
                                                 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565